Connexion

Dernière modification : 10 août 2017 à 13:20

Déclaration Jumelage Weilburg

DECLARATIOUN

bei Geleeënheet vum Jumelage vun de Gemengen

Weilburg an der Lahn (Bundesrepublik Däitschland)

a

Colmar-Bierg (Groussherzogtum Lëtzebuerg)

D’Gemengeréit vu Weilburg an der Lahn a Colmar-Bierg hunn décidéiert, e Jumelage anzegoen.

Si verspriechen, sech am Geescht vun enger besserer Verstännegung ze beméihen een vun deem aneren ze léieren a sech géigesäiteg ze hëllefen, fir esou d’Bierger aus deenen zwou Gemengen méi no zesummen ze bréngen.

Si sinn der Iwwerzeegung, datt frëndschaftlech Bezéihungen net nëmmen fir d’Wuel vu béide Gemengen a Länner, mee och fir den Zesummeschloss vun allen europäeschen Natiounen eng wesentlech Viraussetzung sinn.

Si déclaréieren hire feste Wëllen, duerch de Jumelage vun de Gemengen Weilburg an der Lahn a Colmar-Bierg d’Frëndschaft tëschent deenen zwee Völker ze festegen an domat zu engem a Fridden a Fräiheet geeenten Europa bäizedroen.

De Jumelage gouf duerch Gemengendélibératiounen festgehal, dëst zu

Weilburg an der Lahn, den 13.05.2004                         

Colmar-Bierg, den 22.04.2004

 

Hans-Peter Schick                                                        Fernand Diederich

Buergermeeschter vun der Stad                               Député-Maire vun der Gemeng

Weilburg an der Lahn                                                 Colmer-Bierg

Colmer-Bierg, de 06. Oktober 2006

 

Links

www.weilburg.de
www.weilburg-lahn.info 

Non
Non

Administration communale de Colmar-Berg

Heures d'ouverture

Lundi: 11:00 à 15:00 heures..
Mardi: 08 :00 à 11:30 heures
Mercredi: 08:00 à 11:30 heures et de 13 :00 à 17:00 heures.
Jeudi: 08:00 à 11:30 heures.
Vendredi: fermée au public.

Adresse postale

B.P. 10
L 7701 Colmar-Berg

Contactez-nous

Tél:
83 55 43 - 1

Fax: 
83 55 43 – 225

Email: 
info@colmar-berg.lu