Connexion

Actualité

Superdreckskescht

​​​Am Mee gouf déi ganz Gemengeverwaltung Colmer-Bierg mam Superdreckskëscht-Label priméiert.

Wärend an de leschte Joren nëmmen de Service Technique mam Superdreckskëscht-Label priméiert war, goufen dëst Joer all Berechebarer vun der Gemengeverwaltung, d’Ecole fondamentale, d’Maison relais an d’Piscine Nordpool mam Label priméiert.


Administration communale de Colmar-Berg

Heures d'ouverture

Lundi: 11:00 à 15:00 heures..
Mardi: 08 :00 à 11:30 heures
Mercredi: 08:00 à 11:30 heures et de 13 :00 à 17:00 heures.
Jeudi: 08:00 à 11:30 heures.
Vendredi: fermée au public.

Adresse postale

B.P. 10
L 7701 Colmar-Berg

Contactez-nous

Tél:
83 55 43 - 1

Fax: 
83 55 43 – 225

Email: 
info@colmar-berg.lu