Connexion

Actualité

Merci vun der Nordstadjugend asbl

​​​​​Opgrond vun der aktueller Krisesituatioun biede mir all eis Jonk Disziplinn ze weisen a sech  streng un d'Virschrëften vun eiser Regiirung ze halen. Dono kënne mir nees all Dommheete maachen , mee momentan ass et einfach wichteg sech un d'Reegelen ze halen an esou eng séier Ausbreedung vum Corona-Virus ze verhënneren. Wann dir Froen hutt, zéckt net eis online ze kontaktéieren.  Demnext waerte mir och nees telefonesch ereechbar sinn, do brauche mir allerdings nach bessi Zäit. 

Versuergt iech all a bleiwt gesond!
Mir setzen all an engem Boot an zesumme wäerte mir och dat heite packen!

Léif Gréiss,​
​d'Equipe vun der Nordstadjugend

Nordstadjugend asbl​

​​​

Administration communale de Colmar-Berg

Heures d'ouverture

Lundi: 11:00 à 15:00 heures..
Mardi: 08 :00 à 11:30 heures
Mercredi: 08:00 à 11:30 heures et de 13 :00 à 17:00 heures.
Jeudi: 08:00 à 11:30 heures.
Vendredi: fermée au public.

Adresse postale

B.P. 10
L 7701 Colmar-Berg

Contactez-nous

Tél:
83 55 43 - 1

Fax: 
83 55 43 – 225

Email: 
info@colmar-berg.lu