Connexion

Actualité

Aktioun Uebstbam 2021

​​

​​​​​NDVB.jpgPASTILLE-ANF-CMJN (1).jpg

AKTIOUN UEBSTBAM

D'Ëmweltkommissioun organiséiert, zesumme mat der Naturverwaltung, eng Planzaktioun vun Uebstbeem an der Gemeng Colmer-Bierg.

Et ginn am ganze 50 Héichstämm Uebstbeem geplanzt. Äre finanzielle Beitrag ass 10,00 €/Bam, d'Planzen abegraff. Am Unhang fannt Dir eng Lëscht vun den Uebstbeem. Sidd Dir un dëser Planzaktioun interesséiert, da gitt den ausgefëllte Formular bis den 08. Oktober 2021 op der Gemeng of oder mailt en un info@colmar-berg.lu

All Haushalt däerf maximal 5 Beem aussichen.

D'Leit vun der Naturverwaltung komme bei Iech den Terrain kucken, d'Plaz déi gebraucht gëtt, tëschent de Beem, ass 10 – 12 m. Duerno gëtt d'Decisioun zesumme mat der Ëmweltkommissioun geholl, wéivill Beem op ärem Terrain geplanzt kënne ginn.

Am Kader vun dëser Aktioun goufe wärend de lëschte Joren ± 200 Beem op privatem Terrain geplanzt. Dofir bidde mir Iech elo un, fir dës Beem vun der Naturverwaltung gratis zréckschneiden ze loossen.

Sidd Dir um Zréckschneide vun den Uebstbeem, déi am Kader vun der Aktioun Uebstbam bei Iech geplanzt goufen, interesséiert, da mellt Iech op der Gemeng per Tel: 83 55 43 239 oder per Mail info@colmar-berg.lu


ACTION ARBRE FRUITIER

La Commission de l'Environnement organise, en collaboration avec l'Administration de la Nature et des Forêts, une action de plantation d'arbres fruitiers dans la commune de Colmar-Berg.

La plantation de 50 arbres fruitiers à haute tige est prévue. Votre participation financière s'élève à 10,00 €/arbre fruitier, plantation incluse. En annexe vous trouvez la liste des arbres. Si cette action vous intéresse, veuillez bien retourner le formulaire dûment rempli à l'Administration Communale jusqu'au 08 octobre 2021 ou par courriel à l'adresse info@colmar-berg.lu Chaque ménage peut choisir au maximum 5 arbres.

Après réception de votre commande, l'Administration de la Nature et des Forêts passera chez vous afin de vérifier la place disponible sur votre terrain. Il faut prévoir une distance de 10 à 12 mètres par arbre fruitier. La décision du nombre de fruitiers à planter sur votre terrain sera prise en collaboration avec la commission de l'environnement.

Dans le cadre de cette action au cours des dernières années ± 200 arbres ont été plantés sur les terrains privés. En conséquence, l'Administration de la Nature et des Forêts vous offre de tailler gratuitement les fruitiers plantés dans le cadre de l'action arbre fruitier.

Si ce service vous intéresse, veuillez bien téléphoner à l'administration communale tél. 83 55 43 239 ou envoyer un courriel à l'adresse info@colmar-berg.lu


Formulaire Aktioun Uebstbam 2021.pdfAdministration communale de Colmar-Berg

Heures d'ouverture

Lundi: 11:00 à 15:00 heures..
Mardi: 08 :00 à 11:30 heures
Mercredi: 08:00 à 11:30 heures et de 13 :00 à 17:00 heures.
Jeudi: 08:00 à 11:30 heures.
Vendredi: fermée au public.

Adresse postale

B.P. 10
L 7701 Colmar-Berg

Contactez-nous

Tél:
83 55 43 - 1

Fax: 
83 55 43 – 225

Email: 
info@colmar-berg.lu