Connexion

Actualité

AVIS AUX HABITANTS

​​MATDEELUNG   UN   D'AWUNNER
Am Kader vun der Reorganisatioun vum ëffentlechen Offalltransport, déi den 1. Juli 2020 a Kraaft trëtt, wëlle mer Iech matdeelen, dass déi Poubellen, déi momentan nach benotzt ginn keng Vignette fir d'Joer 2020 brauchen. D'Poubellen gin weiderhin bis zum 30. Juni 2020 eidel gemaach. Vun deem Datum un, ginn dann nach just déi nei Poubellen, déi en Chip hunn, eidel gemaach. Di nei Poubellen kritt Dir am Laf vum 1. Semester 2020 vum SIDEC heem geliwwert.

AVIS   AUX   HABITANTS
Dans le cadre de la réorganisation de la collecte publique des déchets ménagers qui prendra effet au 1er juillet 2020, nous tenons à vous informer que les poubelles actuellement en circulation ne seront plus pourvues de vignettes pour l'année 2020. Le vidage de ces poubelles sera toutefois garanti jusqu'au 30 juin 2020. A partir de cette date, seules les poubelles échangées, munies d'une puce seront vidées. Les nouvelles poubelles seront livrées aux habitants au courant du 1er semestre de l'année 2020 par le SIDEC.

MITTEILUNG   AN   ALLE   EINWOHNER
Im Rahmen der Neuorganisation der öffentlichen Abfallsammlung des Hausmülls, welche am 1. Juli 2020 wirksam werden wird, möchten wir Ihnen mitteilen dass die Mülltonnen, welche momentan benutzt werden, für das Jahr 2020 keine Aufkleber benötigen. Die Mülltonnen werden weiterhin, bis zum 30. Juni 2020, entleert. Ab diesem Datum werden ausschliesslich die mit einem Chip versehenen Mülltonnen entleert. Die neuen Mülltonnen werden im Laufe des 1ten Semesters 2020 vom Abfallsyndikat SIDEC geliefert.

Administration communale de Colmar-Berg

Heures d'ouverture

Lundi: 11:00 à 15:00 heures..
Mardi: 08 :00 à 11:30 heures
Mercredi: 08:00 à 11:30 heures et de 13 :00 à 17:00 heures.
Jeudi: 08:00 à 11:30 heures.
Vendredi: fermée au public.

Adresse postale

B.P. 10
L 7701 Colmar-Berg

Contactez-nous

Tél:
83 55 43 - 1

Fax: 
83 55 43 – 225

Email: 
info@colmar-berg.lu